slider_bierzmowanie

W naszej parafii czas przygotowania do sakramentu bierzmowania jest zgodny z zaleceniami biskupów Polski i trwa trzy lata (począwszy od I klasy gimnazjum). Zapisy do przygotowania do bierzmowania trwają każdego roku od początku do końca miesiąca września w kancelarii parafialnej. Następnie od października odbywają się w wyznaczonych terminach spotkania przy parafii. Każdy zobligowany jest do uczęszczania na spotkania.

Spotkania mają na celu dobrze przygotować kandydata i uświadomić młodemu człowiekowi sens sakramentu, a także rozszerzyć jego wiedzę religijną i pogłębić wiarę. Oprócz spotkań kandydaci mają swoje szczególne msze święte oraz starają się korzystać co miesiąc z sakramentu pokuty i pojednania.

Na początku formacji odbywa się spotkanie z rodzicami, którzy zostają poinformowania o przygotowaniu do bierzmowania, a także o warunkach jakie musi spełnić kandydat, aby być dopuszczony do sakramentu bierzmowania. Osoba, która nie podejmie przygotowania w I klasie gimnazjum nie będzie mogła przystąpić do tego sakramentu w III klasie gimnazjum.

Z Konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II:

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do bierzmowania w roku katechetycznym 2017/2018 prowadzi ks. Artur Pytel.

Podział grup. Klasa III

 

 

Podział grup. Klasa II

 

 

 

 

 

PODZIAŁ GRUP KLASA VII