Chrzest święty

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.

Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa. W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Rodzice dziecka

Rodzice, prosząc o chrzest dla swego dziecka, przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Mają dawać pierwsze świadectwo wiary – słowem i przykładem. Przed chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej.

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek, zapoczątkowane na Chrzcie, nowe życie rozwijać przez chrześcijańskie wychowanie w rodzinie, nauczyć dziecko modlitwy, posyłać na katechezę, przygotować do Bierzmowania oraz do uczestnictwa w Eucharystii.

Kto może ochrzcić dziecko

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter (kapłan) oraz diakon. W razie konieczności (np. niebezpieczeństwo śmierci) może ochrzcić każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć czynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci i zastosować trynitarną formułę chrzcielną (N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego).

Zgłoszenie do chrztu świętego

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania co najmniej dwa tygodnie wcześniej przed planowaną uroczystością.

Dokumenty potrzebne do Chrztu św.:

 • formularz zgłoszenia z wypełnionymi danymi
 • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
 • dane rodziców, chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres)
 • zgoda na pełnienie funkcji chrzestnego: rodzice chrzestni pobierają ze swojej parafii zamieszkania (nie zameldowania) (dotyczy osób pochodzących spoza naszej parafii). Jeżeli są naszymi parafianami również zgłaszają się wcześniej do kancelarii po zgodę.

Poniżej znajdują się formularze do pobrania. Format PDF jest przygotowany do druku, aby wypełnić formularz ręcznie. Natomiast w formacie Word można dokument uzupełnić elektronicznie i wydrukować.

Formularz zgłoszenia do Chrztu Świętego:

Rodzice chrzestni

Rodzicami chrzestnymi (ojciec i matka – mężczyzna i kobieta) mogą być osoby, które:

 • są wyznaczone przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje
 • są wystarczająco dojrzałe do pełnienia tego zadania: przyjęły trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie) oraz prowadzą życie zgodne z wiarą oraz zadaniem, jakie mają pełnić, tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami, np. regularnie uczestniczą w niedzielnej Mszy św.
 • żyją samotnie lub w małżeństwie sakramentalnym (osoby mieszkające i żyjące w związku partnerskim lub w cywilnym związku małżeńskim nie mogą otrzymać godności rodzica chrzestnego)
 • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Rodzice chrzestni mają towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Nauki przedchrzcielne

Chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się przed niedzielną Mszą św. chrzcielną w piątek po Mszy św. wieczornej lub nabożeństwie (dokładnie podane w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych).

Dodatkowe informacje:
 • informujemy, że może być tylko jeden rodzic chrzestny
 • rodzice oraz chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w piątek przed niedzielą Chrztu Świętego po Mszy św. wieczornej w kościele (dokładna godzina jest podana w niedzielnych ogłoszeniach). W przypadku chrzestnych można odbyć tą katechezę w innej Parafii, co powinno być poświadczone dokumentem.
 • zmiana nazwiska zaistniała w skutek adopcji, uznania ojcostwa, itp., powinna również być zgłoszona w kancelarii celem dokonania korekty w Księdze Chrztów. W tym celu przynosimy dokument, z którego wynika zmiana – wydany przez USC lub sąd.
Kiedy udzielamy Chrztu św.

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12:15 (w czerwcu, lipcu i sierpniu o godz. 11:00).

Chrztu św. udzielamy również w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12:15, dlatego też w tych miesiącach nie ma tradycyjnej Mszy św. chrzcielnej w ostatnią niedzielę.