Krótka historia Sośnicy

Sośnica została założona jako wieś w drugiej połowie XIII wieku na prawie niemieckim. Jej założycielem był wrocławski biskup Tomasz I (1232-12680), który na polecenie księcia opolskiego Władysława (ok.1225-1281) zajął się kolonizacją Biskupic i okolic. Wtedy wieś obejmowała tereny dzisiejszej Sośnicy oraz część Maciejowa.

Sośnica posiadała wówczas jedną drogę przystosowaną do poruszania się środkami komunikacyjnymi, która była połączona właśnie z Maciejowem (droga istnieje do dziś). Od zachodu wiodła do Gliwic, od wschodu do Zabrza. I to właśnie z Zabrzem Sośnica była związana administracyjnie, parafialnie, kulturalnie i gospodarczo.

Sośnica wzięła swoją nazwę od rosnących wokół sosnowych lasów. Po raz pierwszy pojawiła się ona w dokumentach kurii wrocławskiej w pierwszych latach XIV w. Mieszkańcy Sośnicy trudnili się wtedy rolnictwem, głównie uprawa chmielu i produkcja piwa oraz hodowla bydła, ryb i pozyskiwaniem drewna.

Sośnica podobnie jak wiele wsi, należało wtedy do zamożnych hrabiów książąt. W swojej przeszło siedmiowiekowej historii Sośnica dość często zmieniała swoich właścicieli. Byli wśród nich: Nicolaus von Birawa, Krzysztof Nawaj z Gliwic, Thomas Boltz z Michalowic, Jan Gieraltowski, hrabiowie von Praschma, hrabiowie von Konietzk, Aleksander von Biały – Bielski, hrabia Karl Anders von Sesswol, baron Geogr von Welczek, Anna Zuzanna von Rautem, baron Mathias von Wilczek -założyciel wyżej wymienionego Maciejowa.

Pod koniec 1813 roku dobra szlacheckie wraz z Zabrzem, Zaborzem i Sośnicą nabył król Bawarii Maksymilian Józef za sumę 240 000. marek. 2 lutego 1826 roku starosta Bytomia – Karl Lazarus hrabia Hacel von Donnersmack nabył od króla Bawarii Zabrze, Zaborze i Sośnicę. To On docenił wartość tych terenów i dał podstawy pod rozwijający się tu przemysł.

To właśnie rozwój przemysłu sprawił, że mieszkańcy Sośnicy coraz mniej zajmowali się rolnictwem, a podejmowali prace w hutach i kopalniach. W 1873 roku Sośnica stała się samodzielną gminą. Liczyła ona wówczas 1.381 mieszkańców. W wyniku dalszego rozwoju przemysłu w 1893 roku ta liczba wzrosła do 1.683 mieszkańców.

Prowadzone na tych terenach wydobycie węgla kamiennego, doprowadziło do odkrycia dużych złóż tego surowca na terenach należących do Sośnicy. Zaowocowało to utworzeniem w 1917 roku Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica”, która działa do dzisiaj. Obecnie Sośnica liczy około 22 tysięcy mieszkańców.

Data publikacji Kategorie Historia