Poczet proboszczów

Do tej pory w naszej parafii pracowało pięciu proboszczów. Obecny proboszcz – ks. Piotr Grzegorzewicz, jest szóstym proboszczem naszej parafii.


xballon

KS. AMAND BALLON
Proboszcz w latach 1911-1928

Data i miejsce urodzenia: 13.11.1872 r., Gliwice.

Święcenia kapłańskie: 21.06.1897 r., Wrocław.

Data i miejsce śmierci: 11.12.1928 r., Gliwice.

Powołany 17 października 1911 r. na administratora, a następnie proboszcza nowo erygowanej parafii kościoła katolickiego w Sośnicy. Ks. Ballon objął parafię, kiedy Sośnica przeżywała szybki przyrost mieszkańców przybyłych z różnych stron i dzielnic do pracy w rozwijającej się miejscowej kopalni węgla kamiennego. Od samego początku ks. Ballon okazał się dobrym organizatorem życia parafialnego. Poza duszpasterstwem zwyczajnym widział misję w zorganizowaniu społeczności parafialnej w grupy i organizacje katolickie. Sam był ich opiekunem i duchowym przewodnikiem. Był propagatorem i organizatorem ruchu pielgrzymkowego w parafii. Wykazał duże zaangażowanie charytatywne na rzecz sośnickiego środowiska. Dzięki jego staraniom do Sośnicy przybyły w 1919 roku siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Maryii Niepokalanie Poczętej z Poręby pod Górą św. Anny, by przejąć opiekę pielęgniarską nad ludźmi chorymi i dotkniętymi szalejącą w tym czasie gruźlicą. Działalność opiekuńcza i pielęgniarska jest nadal integralną częścią pomocy charytatywnej świadczonej przez siostry zakonne ludziom starym i potrzebującym opieki. Długoletnie starania ks. Ballona o wybudowanie w Sośnicy nowego kościoła na miarę zaistniałych potrzeb doczekały się wreszcie rozpoczęcia budowy w 1928 roku. Inicjator i budowniczy kościoła pod wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych nie doczekał uwieńczenia tego dzieła. Zmarł nagle w czasie budowy nowego kościoła 11 grudnia 1928 r. w wieku 56 lat. Został pochowany w nowo wybudowanym kościele przy bocznym ołtarzu Serca Pana Jezusa.


xkorczok

KS. DR ANTONI KORCZOK
Proboszcz w latach 1929-1941

Data i miejsce urodzenia: 1.06.1891 r., Stara Wieś Raciborska.

Święcenia kapłańskie: 18.06.1914 r., Wrocław.

Data i miejsce śmierci: 5.02.1941 r., Dachau.

Proboszczem parafii Serca Pana Jezusa został 4 kwietnia 1929 r. Kontynuował budowę kościoła i w ekspresowym tempie ją dokończył. Wybudował także plebanię oraz zagospodarował i upiększył kościelne otoczenie. Z wielką starannością zadbał o wystrój nowej świątyni. Prowadzenie parafii przez ks. dr Korczoka przypadło w okresie rozwijającego się kryzysu gospodarczego w latach 30-tych, zaznaczonego wzrostem bezrobocia i postępującym zubożeniem ludności. Proboszcz Korczok dążył także do budowania katolickiej społeczności i zespolenia pracowników i pracodawców na bazie parafialnej wspólnoty. Poperał prężnie rozwijający się w parafii Związek Robotników i Katolickie Stowarzyszenie Czeladników. Sympatyzował ze wszystkimi grupami i organizacjami, których program obejmował zagadnienia prokościelne i proedukacyjne katolików, ochronę dóbr religijnych oraz wstawiennictwo o pokój i socjalny dobrobyt ludzi. Ks. dr Korczoka cechowała niezwykła skromność, pracowitość, cierpliwość, serdeczna gościnność i ogromna wiedza. Pomagał innym bez względu na narodowość. Parafianie pamiętają, że chodził w starych podartych butach. Nowe – podarowane przez parafian – natychmiast trafiały do biednych mieszkańców. Był niewygodny dla władzy. Dlatego aresztowano go i przewieziono do obozu w Dachau. Został tam zastrzelony w 1941 roku na dzień przed planowanym zwolnieniem. Jego prochy spoczywają w kościele przy bocznym ołtarzu Serca Pana Jezusa. Tuż obok świątyni znajduje się ulica, której patronuje ks. Korczok. Kontynuowany jest proces beatyfikacyjny tego świątobliwego kapłana.


xjonienc

KS. PRAŁAT JERZY JONIENC
Proboszcz w latach 1941-1986

Data i miejsce urodzenia: 18.07.1902 r., Czernica (pow. rybnicki).

Święcenia kapłańskie: 30.01.1927 r., Wrocław.

Data i miejsce śmierci: 2.08.1989 r., Gliwice.

Na proboszcza w Sośnicy został powołany 20 maja 1941 roku. Objęcie parafii przez ks. Jonienca przypadło na okres szalejącej wojny światowej i niemieckich rządów narodowo-socjalistycznych, nieprzychylnych Kościołowi. Prowadzone przez służby III Rzeszy akcje prześladowania Kościoła i księży, wprowadzone zakazy organizowania związków i stowarzyszeń katolickich, poważnie zahamowały rozwój życia parafialnego. Dzięki Kościołowi oraz opiekuńczej działalności i odwagi ks. Jonienca wiele dramatów i tragedii ludzkich i rodzinnych powstałych w naszej parafii, w czasie wojny i powojennych zawirowań społeczno-politycznych, zdołano uniknąć lub złagodzić. Spośród wielu dokonań ks. Jonienca na rzecz parafii i środowiska, wymienić trzeba działania w zakresie szerzenia i pielęgnowania Kultu Matki Bożej, który okazał się skutecznym czynnikiem integrującym licznie przybyłych po 1945 roku do Sośnicy mieszkańców z różnych regionów Polski, z całą parafialną wspólnotą. Ks. Jonienc stworzył nowe formy organizowania i ożywienia parafialnego życia religijnego. Starał się przywrócić takie miejsce pieśni religijnej, by przyciągała każdego do współudziału w śpiewie w kościele. Takiemu celowi służyły też jego wieloletnie dokonania w rozwoju muzyki kościelnej. Wspomnieć należy też o rozbudzeniu przez ks. Jonienca dzieła powołań kapłańskich w parafii, działalności charytatywnej na rzecz ludzi biednych i chorych, jak też zasługach w rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Ks. prałat Jerzy Jonienc zmarł 2 sierpnia 1989 roku w wieku 86 lat. Pochowany jest na parafialnym cmentarzu przy głównej alei.


xploch

KS. DZIEKAN BRUNON PLOCH
Proboszcz w latach 1986-2005

Data i miejsce urodzenia: 18.03.1940 r., Sudół k. Racioborza.

Święcenia kapłańskie: 23.06.1963 r., Opole.

Data i miejsce śmierci: 17.12.2005 r., Gliwice.

Parafię w Sośnicy prowadził od 27 sierpnia 1986 roku jako administrator, a po śmierci ks. Jerzego Jonienca, jako proboszcz. W momencie przejęcia funkcji proboszcza, parafia sośnicka liczyła 22 tys. wiernych i była w tym czasie największa w diecezji opolskiej. Jest postrzegany jako wielki budowniczy parafii. Wybudował salki katechetyczne, nowy kościół pod wezwaniem św. Jacka, powiększył cmentarz parafialny oraz regularnie remontował kościół. Zamontował nowe dzwony „Maryja” i „Józef” – poświęcone zostały 6 października 1995 roku przez biskupa diecezji gliwickiej ks. Jana Wieczorka. Place i drogi wokół kościoła wyłożył płytkami i upiększył. Ustawił wolnostojące latarnie oświetleniowe i wykonał nową instalację elektryczną. Ukończył także wieloletnie prace przy rozbudowie i renowacji organów kościelnych. Przebudował i zmodernizował prezbiterium wraz z głównym ołtarzem. W 1996 roku przeprowadził kapitalny remont dachu kościoła i odnowił wnętrze świątyni. Plac kościelny zabezpieczył pięknym i efektownym ogrodzeniem. Był kontynuatorem dzieła swojego poprzednika. Czuwał nad rozwojem grup działających przy parafii, angażując w nie zarówno starszych jak i młodych. Zawsze dbał o powołania kapłańskie i po ojcowsku je pielęgnował. W czasie 19 lat jego posługi wyświęconych zostało 13 księży diecezjalnych i zakonnych. Z powodu złego stanu zdrowia 7 sierpnia 2005 r. przeszedł na emeryturę. Przegrawszy z ciężką chorobą zmarł 17 grudnia 2005 roku w wieku 65 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Sośnicy przy głównej alei.


KS. SŁAWOMIR TOMIK

Proboszcz w latach 2005-2019

Data i miejsce urodzenia: 10.05.1966 r., Ruda Śląska.

Święcenia kapłańskie:  20.06.1992 r., Opole.

Urodzony 1966 r. w Rudzie Śląskiej. Od lat dziecinnych mieszkał na terenie parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 20.06.1992 r. w Opolu. Pracował na parafiach: Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. Proboszczem w Sośnicy został 16.08.2005 r. Od początku zajął się organizowaniem życia parafialnego, wprowadził wiele zmian w liturgii, wystroju kościoła i prowadzeniu parafii.


KS. DR PIOTR GRZEGORZEWICZ – Proboszcz

Data i miejsce urodzenia: 15.08.1974 r., Chorzów.
Święcenia kapłańskie: 22.05.1999 r., Gliwice.
Pracuje w parafii od: 26.08.2019 r.

Pochodzi z Parafii św. Józefa w Zabrzu. Jako neoprezbiter pracował w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. W latach 2001-2004 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem pełnił obowiązki wikariusza w parafiach Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku, Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim i Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Następnie, już jako rezydent zamieszkał na terenie naszej parafii i wspierał nas swoją pomocą duszpasterską do 2014 roku. Później mieszkał kolejno w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach, św. Jadwigi w Zabrzu oraz Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. We wrześniu 2017 roku wrócił do naszej parafii jako rezydent, natomiast w 2019 r. został mianowany naszym proboszczem.

Data publikacji Kategorie Historia