Przygotowanie do małżeństwa

Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentu.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu z kompletem dokumentów w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Jeżeli ślub ma odbyć się w innej Parafii niż ich rodzinna (obecnego zamieszkania), potrzebna jest na to pisemna zgoda proboszcza Parafii jednego z kandydatów.

Kancelaria dla narzeczonych (sprawy przedmałżeńskie) jest dostępna w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa tzw. Konkordatowego:
  • aktualne (tj. nie starsze niż 6 miesięcy) świadectwo Chrztu św., zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i stanie wolnym kandydatów.
  • dowody osobiste (w przypadku obcokrajowca: paszport).
  • świadectwo katechezy na poziomie szkoły ponadpodstawowej (w przypadku ich braku, konieczne jest potwierdzenie ukończenia tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego).
  • trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC, są ważne 6 miesięcy od daty wydania)
Inne dokumenty potrzebne w szczególnych przypadkach:
  • akt zgonu współmałżonka (gdy jedna ze stron jest wdową lub wdowcem)
  • pisemna zgoda na ślub wydana przez sąd cywilny oraz przez rodziców (gdy jedno z narzeczonych lub obydwoje narzeczeni są nieletni)
  • dokument „Litterae Dimissoriae” (gdy obydwoje narzeczeni są obcokrajowcami) – z Kurii Diecezjalnej
  • postanowienie sądu cywilnego o rozwiązaniu poprzedniego związku cywilnego (gdy jedna ze stron wcześniej zawarła małżeństwo cywilne z inną osobą)
Nauki Przedślubne

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezach przedślubnych. Zgodnie z decyzją Biskupa Gliwickiego obowiązuje forma nauk przedślubnych obejmująca cztery nauki ogólne oraz trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (zaleca się 6 miesięcy lub wcześniej z uwagi na ilość chętnych i brak wolnych terminów) narzeczeni proszeni są o rozpoczęcie nauk ogólnych. Uwaga: w naszej Parafii nie ma nauk ogólnych!

Istnieje możliwość w naszej Parafii spotkań w Poradni Życia Rodzinnego, które prowadzi Pani Teresa Kamińska-Pszonak w II i IV wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 19:00. Kontakt i wcześniejsze uzgodnienie terminu pod numerem telefonu: 661-522-611 (w godz. 19:30 – 20:30).


Informacje o miejscach i terminach nauk ogólnych oraz o innych poradniach życia rodzinnego dostępne są na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej: www.dorodzin.pl

Dodatkowe informacje na temat nauk przedmałżeńskich można znaleźć tutaj: http://centrumedukacyjnejp2.pl/nauki-przedmalzenskie/

tuż PRZED ŚLUBEM

Na tydzień lub dwa tygodnie przed planowanym ślubem narzeczeni spotykają się z kapłanem w kancelarii parafialnej, aby omówić szczegóły dotyczące ceremonii ślubnej i ewentualnie uzupełnić wymaganą dokumentację. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie.